وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود پایان نامه : بررسی نقش کلاسهای تولید محتوای الکترونیکی برگزار شده در شیوه تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

……………………………………………………………………………………………………………………………103

 

5-2-  خلاصه یافته های توصیفی تحقیق………………………….……………………………………..…..……………103

 

5-3-  خلاصه یافته های تحلیل پژوهش……………………………………………………………………………………104

 

5-4- بحث و  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………104

 

5-5-  پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..111

 

5-6-  محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………113

 

5-7-  منابعومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..114

 

5-8-  منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..114

 

5-9-  منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….118

 

5-10-  چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..119

 

5-11-  پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………….120

 

فهرست جداول

 

عنـــــــوان                                                                                                           صفحه

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 

جدول 3-1 –   روایی محتوایی پرسشنامه……….. …………………………………………………………………………………….84

 

جدول3-2 –   ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………….85

 

جدول 3-3 –   پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد بررسی)………………………………………………………………………86

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

 

جدول 4-1 –  توزیع فراوانی و درصد شركت كنندگان در پژوهش برحسب جنست…………………………………….89

 

جدول 4-2 –  توزیع فراوانی و درصد شركت كنندگان در پژوهش برحسب سن………………………………………….90

 

جدول 4-3 –  توزیع فراوانی و درصد شركت كنندگان در پژوهش برحسب سابقه خدمت……………………………..91

 

جدول 4-4 –  توزیع فراوانی و درصد شركت كنندگان در پژوهش برحسب مدرک تحصیلی…………………………92

 

جدول 4-5 –  میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه……………………………..93

 

جدول4-6 –   میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………95

 

جدول 4-7 –  نتایج آزمون کولموگروف …………………………………………………………………………………………….96

 

جدول 4-8 –  نتایج آزمون باکس ……………………………………………………………………………………………………….96

 

جدول 4-9 –  برابری واریانسهای متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه……………………………………………97

 

جدول 4-10 –  نتایج آزمون لامدای ویلکز …………………………………………………………………………………………..98

 

جدول 4-11 –  نتایج پنج تحلیل واریانس تک متغیری برای 5 متغیر مورد مطالعه…………………………………………..99

دانلود مقاله و پایان نامه

 

 

جدول 4-12 –  تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث……………………….100

 

جدول 4-13 –  تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث ………………………101

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنـــــــوان                                                                                                           صفحه

 

فصل اول:كلیات تحقیق

 

نمودار1- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10

 

فصل دوم :ادبیات و پیشینة تحقیق

 

نمودار 2-1-  روند تعمیق و میزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان ادبیات تحقیق…………………………………….20

 

نمودار 2-2-  رابطه مفاهیم تدریس، پرورش، آموزش و حرفه­آموزی…………………………………………………………23

 

نمودار 2-3-  تصویر یک کلاس مجازی ……………………………………………………………………………………………..30

 

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

 

نمودار3-1-     کلیه معلمان ابتدایی شهرستان چایپاره………………………………………………………………………………..80

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

نمودار 4-1-   درصد شركت كنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….89

 

نمودار 4-2-   درصد شركت كنندگان در پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………….90

 

نمودار 4-3-   درصد شركت كنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………..91

 

نمودار 4-4-   درصد شركت كنندگان در پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………92

 

-2-  بیان مساله                   

 

امروزه مدیران سازمان‌ها، آموزش و توسعه منابع انسانی را از حیاتی‌ترین وظایف خود در راه بهسازی تلقی می‌كنند و با توجه به منافع قابل اهمیت آن در محیط كار سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این جهت به عمل می‌آورند. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها صرف‌نظر از نوع و میزان تحصیلات رسمی نیروی انسانی خود و با توجه به پویایی‌های موجود در علوم و همچنین نیازمندیهای شغلی، دوره‌های آموزش متنوع و مداومی را  برای آنها تدارك می‌بینند. سازمان‌ها به وسیله آموزش، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی خود را ارتقاء می‌بخشند و عملكرد شغلی آن‌ ها را با اهداف مورد نظر هماهنگ می‌كنند. (كیزر، 1995). در آموزش و پرورش نیز از آموزش­های کوتاه مدت برای آموزش معلمان جهت بهبود کیفیت تدریس آنان استفاده می­ شود (باردس، 2008: 43-40) .

 

پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات (محتوای الكترونیكی )معلمان را دراجرای برنامه درسی وتدریس اثربخش و ایجاد نوآوری یاری می­نماید . بطوریکه ضرورت استفاده از منابع یادگیری غیر از كتاب درسی طی چند دهه اخیر توجه اغلب دست اندركاران نظام های آموزشی را در كشورهای مختلف به خود جلب كرده است . منظور از منابع غیر درسی هر گونه وسیله‌ای غیر از كتاب درسی اطلاق می‌شود. كه در جریان آموزش در بهبود فرایند تدریس و یاددهی نقش مثبت و مفیدی داشته باشد (دادپناه ، 1388: 12).

 

نتایج اغلب تحقیقات انجام گرفته نشان می­دهد که  متاسفانه بعد از گذشت نیم قرن تجربه و آزمون و خطا و اتخاذ برنامه ها و سیاستهای گوناگون و گاه متضاد و ایجاد سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی هنوز نتوانسته‌ایم كه انگیزه و رغبتی حتی در حداقل انتظار برای استفاده جدی و پیگیر  از منابع غیر كتاب درسی در بین معلمان خود ایجاد نماییم ( كرك آبادی، 1373). همچنین نتایج تحقیقات نشان می­دهد که دانش آموزان نیز نسبت به استفاده از منابع غیر درسی برای فراگیری هر چه بهتر بی رغبت هستند . و این در حالی است که  تولید محتوای الکترونیک برای یادگیری هر چه بهتر دانش ­آموزان روز به روز فراگیرتر می­ شود (داد پناه، 1388: 18) .

 

ذوفن (1379) معتقدند كه استفاده از محتوای الکترونیکی موجب درگیر ساختن دانش‌آموزان با فرایند یاددهی- یادگیری می‌شود و لذا آنان را به تفكر خلاق و مستقل تشویق می‌نمایند همچنین استفاده از محتوا های الکترونیکی به معلم قدرت می‌دهند تا در محیط‌های یادگیری تغییرات اساسی و مؤثّری در شیوه تدریس خود ایجاد كنند همانطوری كه از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی بر می‌آید استفاده از منابع غیر كتاب درسی یعنی استفاده از فناوریهای جدید اثرات مفید و قابل توجهی در شیوه تدرس معلمان داشته‌اند .

 

لوین و وادمانی(2008)با بررسی دیدگاه معلمان در زمینه عوامل موثر در به کار گیری فن آوری(محتوای الكترونیكی) در کلاس درس دریافتند در زمینه استفاده از محتوای الكترونیكی در کلاس،معلمان از الگوی کلی استفاده می کنند:الگوی اول به منشاء تاثیر تطبیق فن آوری توجه دارد و بر عوامل انسانی در این زمینه تاکید می کند و دومی به ماهیت تاثیر استفاده از فن آوری توجه دارد و در این زمینه بر تحول فنی و شناختی تاکید می کند.

 

فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان رویکردی نوین،مکمل آموزش است نه جایگزین آن،هدف از توسعه آن،بهبود و کار آمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش،به ویژه منابع انسانی است.گسترش فن آوری اطلاعات و استفاده از ابزار ها و مفاهیم نوین،زمینه بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان،دانشجویان و معلمان به روش بر خط فراهم کرده و تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد(اخوان و دوست محمدی1389).در واقع،معلمانی که از محتوای الكترونیكی برای تدریس استفاده می کنند،نسبت به همکاران خود تعامل بیشتری دارند(گلاسر و هانافن،2008).به همین دلیل،امروزه سهم مهمی از چگونگی عملکرد معلمان مدارس،بر اساس میزان توانمندی و قابلیت های آنان در استفاده از محتوای الكترونیكی و فن آوری های نوین،سنجیده می شود.به طوری که معلمان اثر بخش،افرادی شناخنه می شوند که صلاحیت و توانایی استفاده از ابزار های نوین فن آوری را در روش های تدریس خود دارا باشند(شریفی،1390).

 

 


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود پایان نامه : بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بندرعباسدانلود پایان نامه : بررسی نقش مبانی فكری و عقیدتی القاعده در اقدامات تروریستی در جهان »