وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه ارشد:راهکار های توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیر های شهرستان سیاهکل

 
تاریخ: 05-11-99
نویسنده: نویسنده محمدی

:

 

جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی دستمایه های گران قیمتی را در حوزه اقتصادی برای انسان به ارمغان آورده است ، که مسلما بهره برداری از آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلفی می باشد .

 

امروزه وجود پتانسیل های عظیم طبیعی در ایران این کشور را یکی از جذا ب ترین مناطق جهان مبدل نموده است . یکی از اشکال مختلف گردشگری توریسم طبیعی یا گردشگری در طبیعت یا اکوتوریسم است . که در حقیقت توریسمی بر پایه پایداری محیط زیست با تمرکز اولیه بر تجربه محیط های طبیعی که عامل ترویج فرهنگ و محیط زیست است . و امروزه در صنعت گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

 

وقتی با نام اکوتوریسم برخورد می نماییم ناخوداگاه سفر درون طبیعت در ذهن ما خطور می کند . توریسم بر مبنای طبیعت یکی از گونه های مختلف گردشگری می باشد که بر این اساس هر فعالیت با تجربه سفری که روی طبیعت متمرکز شود به معنای توریسم طبیعی می باشد که در این سفرها همواره تاکیدی بر مسئولیت پذیری گردشگری نسبت به محیط اطراف  انجام نمی پذیرد .

پایان نامه

 

 

اکوتوریسم عبارتست از سفری مسئولانه به مناطق طبیعی که از آنها حفاظت می شود و باعث ارتقای امکانات مردم بومی می شود .

 

تحقیق حاضر به ارائه راهکارهایی برای توسعه اکوتوریسم در حاشیه رودخانه ها و آبگیرهای شهرستان سیاهکل می پردازد در فصل اول این تحقیق ضمن بیان مسئله  و ضرورت های تحقیق و به هدف از این تحقیق که شناسایی جاذبه های اکوتوریستی حاشیه رودها و آبگیرها پرداخته شد . آبگیرهای شهرستان سیاهکل علاوه به داشتن نقش توریستی در تامین آب کشاورزی نیز نقش مهمی دارند . در فصل دوم این تحیق به پیشینه تحقیق و مفاهیم و تعاریف و مکتب ها و نظریه های مرتبط با تحقیق پرداخته شد .در فصل سوم در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استنباطی استفاده شد . در مراحل تحقیق ابتدا داده ها از منابع مکتوب و به روش کتابخانه ای و میدانی بدست آمد . (توزیع پرسشنامه ) سپس این داده ها سازماندهی شد  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

 

جامعه آماری شهرستان سیاهکل ، جامعه نمونه گردشگران این شهرستان و حجم نمونه طبق جدول کوکران321 نفر انتخاب شدند . متغیر های تحقیق شامل جاذبه های گردشگری (متغیر مستقل ) و گردشگران ( متغیر وابسته ) بودند . شاخص های تحقیق جاذبه های طبیعی و اکوتوریستی شهرستان سیاهکل شامل پوشش گیاهی ، زندگی جانوری ، رودها ، آبگیرها هستند .

 

مشخصات طبیعی – ویژگی های انسانی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت و جاذبه های اکوتوریستی حاشیه رودخانه و آبگیر ها مورد بررسی قرار گرفت .

 

محدوده مطالعه کل شهرستان سیاهکل و مقطع زمانی آن از زمستان 92 تا شهریور 93 انتخاب گردید .

 

در فصل چهارم با بهره گرفتن از اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه و ترسیم جدول و نمودار برای هر یک از گویه هاو فرضیه ها ی تحقیق و با بهره گرفتن از روش توصیفی و تحلیلی فرضیه های تحقیق اثبات گردیدند.

 

در فصل پنجم به نتیجه گیری از کل مطالب  پرداخته شد . مشخص شد که حاشیه رودخانه ها و آبگیرها ی شهرستان سیاهکل دارای تنوع اکوتوریستی مانند پوشش جنگلی ، رودخانه ،آب و هوای مطلوب ، آبشار ،و…… می باشد . پس با توجه به این مسئله و مشکلات توسعه اکوتوریسم در این محدوده راهکارهایی ارائه شد .


فرم در حال بارگذاری ...

« پایان نامه رشته زبان انگلیسی:The impact of silent and freeze-frame viewing techniques of video materials on the intermediate EFL learners` listening comprehensionپایان نامه ارشد:راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن »